Reglament de Règim Intern

Actualització: Gener 2013

1.- ÀMBIT PRELIMINAR

 L’Escola bressol Municipal és una institució de caràcter públic, la titularitat de la qual és de l’Ajuntament de St. Martí Sarroca, que gestiona el servei d’ensenyament infantil 0-3 impartit a la població.

 • El seu objectiu bàsic és vetllar per l’educació i el desenvolupament integral dels nens i nenes de 0-3 anys.
 • L’Escola Bressol s’autodefineix com a escola catalana i oberta. No hi haurà cap tipus de discriminació per raça, sexe, llengua, creença o ideologia tant pel que fa als nens, els pares o tutors.

2.- ÀMBIT D’APLICACIÓ

 • L’aplicació del present Reglament de Règim intern afecta a tots els integrants de la comunitat escolar pròpia de l’escola bressol, la qual està integrada per:

2.1.1 Alumnes inscrits a l’escola bressol

2.1.2 Educadors/es del centre

2.1.3 Pares/ mares dels nens/es ( des del moment de la inscripció del nen/a fins a la seva baixa del centre)

2.1.4 Personal de neteja ( mentre romanen dins el centre )

2.2    El seu àmbit físic d’aplicació és l’edifici propi del centre i els altres llocs o edificis on s’hagués de desplaçar la comunitat escolar.

3.- ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ

3.1      La gestió del servei és a càrrec de l’Ajuntament de St. Martí Sarroca, s’encarrega de:.

3.1.1 Coordinar i portar la política de construcció, modificacions i manteniment del centre, en funció de les necessitats pedagògiques.

3.1.2 Preparar i executar el pressupost anual.

3.2    L’organització interna i pedagògica s’elabora i es porta a terme per l’equip de mestres.

 • El regidor/a d’ensenyament i la direcció del centre seran l’enllaç entre l’Ajuntament i l’equip de mestres.
 • El Consell Escolar és l’òrgan de participació de tota la comunitat educativa. És el responsable d’aprovar les normes de funcionament.
 • El director/a pedagògic com a responsable de l’escola bressol té les funcions següents:
 • Vetllar pel bon funcionament de l’escola, tenint cura que es compleixi el projecte educatiu com a fonament bàsic.
 • La direcció, la coordinació i el control del personal que tingui assignat el centre i la distribució de les tasques, a fi de garantir el bon funcionament de l’escola bressol.
 • Representar oficialment l’escola bressol.
 • Convocar i presidir els claustres, com també participar en altres reunions conjuntes amb diferents serveis educatius.
 • El manteniment de les relacions necessàries amb l’Ajuntament i més en concret amb la Regidoria d’Ensenyament
 • Vetllar pel compliment del Reglament de Regim Intern de l’escola.
 • Gestionar el pressupost assignat dins el pressupost anual de l’Ajuntament de St. Martí Sarroca.
 • Vetllar pel manteniment de les relacions necessàries amb els familiars dels infants atesos i amb altres professionals i serveis en relació amb l’Educació i el desenvolupament dels infants.
 • Altres funcions relacionades amb les tasques pedagògiques que per disposició de l’Ajuntament o del mateix equip de mestres puguin recaure en la direcció.
 1. EL CONSELL ESCOLAR

4.1 El Consell Escolar està format per:

 • El director/a de l’escola bressol
 • Un/a representant de l’ Ajuntament
 • Un/a representant del personal educador
 • Un/a representant del sector de pares i mares

En cas de més de tres grups s’afegeix un segon respresentant del personal educador i un segon representant dels pares i mares.

4.2 El Consell Escolar es reuneix una vegada al trimestre i sempre que el convoqui el director/a del centre o ho sol·liciti al menys un terç de les seves persones membres.

4.3 Les persones del Consell Escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

4.4 Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell Escolar, les convoca el director/a del centre.

4.5 Les vacants del Consell Escolar s’han d’ocupar per la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats/tes per cobrir-les, romandran sense cobrir fins a la propera renovació del Consell Escolar.

4.6 La condició de membre del Consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre. Quan es deixa de complir algun  dels requisits del punt 4.1 o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació.

 1. L’EQUIP DOCENT

5.1    L’equip docent està format per totes les mestres i educadores que treballen a l’escola bressol.

5.2      Funcions de l’equip docent:

5.2.1 Programar les activitats pedagògiques i educatives, conjuntes i individuals.

5.2.2 Participar en l’elaboració i la revisió del Projecte curricular de l’escola i vetllar-ne el compliment.

5.2.3 Elaborar anualment la memòria del curs.

5.2.4 Organitzar internament l’escola bressol i vetllar pel seu bon funcionament.

5.2.5 Aportar al claustre criteris i propostes en relació a les diferents activitats que es duen a terme a l’escola.( Cada quinze dies )

5.2.6 Mantenir un contacte directe i constant amb els pares per informar-los del desenvolupament de l’educació del seu fill, del curs i activitats en general.

 1. LES MESTRES-EDUCADORES

6.1    Les funcions pedagògiques dels mestres/ educadors/es són:

6.1.1 Ajustar la programació de l’aula a les característiques particulars del grup d’infants, a partir de la general del centre.

6.1.2 Aplicar els acords presos per l’equip docent en relació amb les pautes educatives i a l’organització de la jornada escolar amb els infants.

6.1.3 Organitzar l’espai transformant-lo en un ambient agradable per tal d’aconseguir els objectius educatius.

6.1.4 Acollir i facilitar la integració social dels nens amb barreres per l’aprenentatge greus i permanents, estimulant-los convenientment i mantenint una coordinació periòdica amb els professionals d’educació precoç que els atenguin.

6.1.5 Mantenir una relació periòdica amb les famílies dels infants i proporcionar-los orientació i suport. Mantenir entrevistes individuals amb elles quan es cregui necessari.

6.1.6 Tenir cura del material tan propi de l’aula com comú del centre i vetllar per la seva conservació. Supervisar la neteja de la pròpia aula, comunicant qualsevol problema a la direcció del centre.

 1. DELS SERVEIS EXTERNS
 • L’escola podrà comptar amb l’assessorament del C.E.D.I.A.P. El servei estarà en contacte amb l’equip pedagògic, servint les seves orientacions per aconseguir un millor funcionament de la classe en general i una millor integració dels nens que presentin dificultats.
 • Servei de neteja:
  • La persona o empresa responsable de la neteja s’encarregarà de la neteja de tot el recinte escolar. Dins el contracte s’estipula la periodicitat de la neteja de les diferents coses, materials, espais de l’escola, etc. (annexa: conveni empresa-ajuntament)
  • La persona que realitzi la neteja serà la responsable de tancar les portes i finestres del centre en acabar la seva jornada laboral i de recollir i portar les deixalles al contenidor corresponent.
  • La persona que realitzi la neteja traslladarà els suggeriments que consideri oportuns a la direcció del centre.
 1. DEL PERSONAL EN PRÀCTIQUES

8.1    L’escola podrà acollir personal en pràctiques amb les condicions que es negociïn.

8.2    El personal en pràctiques actuarà de forma subordinada a l’educador/a que té cura de l’aula i que n’és el màxim responsable.

 1. DEL PERSONAL SUPLENT

9.1    El personal suplent serà coordinat mitjançant la Regidoria d’educació de l’ajuntament de St. Martí i la Direcció de l’escola bressol. Les condicions de selecció d’aquest personal les dictaminarà la mateixa regidoria conjuntament amb la direcció de l’escola.

 1. LA FAMÍLIA A L’ESCOLA

10.1  L’escola potenciarà la participació activa dels pares i tutors dels nens i nenes que assisteixen a l’escola bressol a través de:

10.1.1 El consell Escolar, el qual es reunirà cada trimestre per tractar els temes educatius que incumbeixin a l’escola bressol.

10.1.2 Comissió de festes tradicionals. Un delegat pare/mare (escollit a principi de curs pels pares de cada grup d’infants ) de cada franja d’edat serà el representant dels pares dins aquesta comissió on també hi haurà un representant de l’equip docent, aquesta comissió serà l’encarregada de preparar totes les festes tradicionals que es celebrin a l’escola ja que en aquestes hi participen conjuntament tota la comunitat escolar ( infants, equip docent i famílies ).

10.1.3  ESCOLA DE PARES: Es potenciarà les tertúlies a l’escola bressol, que estaran realitzades per les mateixes professionals de l’escola o persones especialitzades.

10.2  L’escola bressol mantindrà un contacte constant amb les famílies a través de reunions, entrevistes etc… respectant sempre l’atribució legal de la pàtria potestat. I potenciarà la relació entre pares/ pares i pares/equip educador a partir de les reunions col·lectives ( de cada estança ) a final de cada trimestre.

 1. FORMACIÓ PERMANENT

11.1  L’Ajuntament i la direcció del centre fomentaran la formació permanent de tots els membres de l’equip docent.

 1. NORMES GENERALS ORGANITZATIVES

CALENDARI

L’escola bressol romandrà oberta pels nens a mitjans de setembre (segons marqui el dia la normativa de la Generalitat ) i fins a final de juliol. Els primers dies de setembre, l’escola els dedicarà a l’organització i la programació del curs.

A partir del 22 de juny, no hi haurà servei de menjador i l’horari passarà a ser de jornada intensiva de 9h a 13:30h

Les vacances de Nadal i Setmana Santa són les estipulades per la Generalitat d’acord amb el calendari escolar, aprovat amb caràcter general per a  tots els centres de nivell no universitari.

HORARI

L’horari escolar serà de les 9 a les 17h de la tarda, de dilluns a divendres.

L’hora d’entrada serà al matí de 9 a 10h i a la tarda a les 14 hores.

L’hora de sortida serà de les 12 a les 12:30 h al migdia i de les 16,30 a les 17h a la tarda.

De 8 a 9 del matí hi ha un servei d’acollida per aquelles famílies que necessiten deixar els infants. Aquest servei és addicional i està fora de l’horari escolar.

A l’estança de lactants l’horari és bastant flexible, d’acord amb les necessitats dels infants i les famílies, així doncs, aquestes poden pactar alguns canvis dins l’horari estipulat.

Es considera també la modificació de l’horari a l’inici de curs o bé quan un infant entra de nou per portar a terme el procés d’adaptació dels infants en la dinàmica d’interacció que es genera entre les famílies, les educadors/es i els infants, quan aquests comencen a assistir a l’escola bressol.

Aquesta modificació es concreta en la programació d’un horari especial i individualitzat durant els primers dies amb una entrada esglaonada dels nens i nenes ( veure Projecte Educatiu del Centre ).

En dies especials ( festes, sortides, final de trimestre etc….) l’escola pot variar l’horari previ avís a les famílies.

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS D’INFANTS

L’organització dels diferents grups de nenes i nens de l’escola bressol s’ajustarà a allò que estableix el Decret 282/2006, de 4 de juliol,pel qual es regula el primer cicle d’educació infantil.

La nostra escola pot arribar a acollir :

 • 1 grup d’infants de 0 a 1 any, amb capacitat per a 8 nadons.
 • 2 grups d’infants d’1 a 2 anys, amb capacitat per a 13 nens/es.
 • 2 grups d’infants de 2 a 3 anys, amb capacitat per a 20 nens/es.

El nombre d’alumnes i grups es podrà modificar segons les condicions específiques de l’escola bressol o la demanda i les necessitats de matrícula, o també per la integració d’infants amb necessitats educatives especials.

PROCÉS D’ADMISSIÓ D’INFANTS

 • El disseny del procés d’inscripció correspon a la normativa vigent del Departament d’educació amb les modificacions que l’Ajuntament i la Direcció del Centre creguin oportunes.
 • El període de preinscripció es farà saber per escrit mitjançant carta que s’enviarà a les famílies que tinguin el fill empadronat al municipi en el període previ a la preinscripció.
 • El període de preinscripció serà el que pertoqui legalment.
 • El procés de preinscripció i matriculació seguirà el protocol establert per la Generalitat en la resolució que regula el procés d’inscripció i matriculació:

S’han de seguir els següents passos:

 1. Presentació de sol·licituds.
 2. Revisió i baremació de les sol·licituds.
 3. Exposició de les llistes baremades per si s’ha de fer alguna reclamació.
 4. Sorteig.
 5. Exposició de les llistes definitives.
 6. Matriculació.
 • Un cop tancat el termini de preinscripció i en el cas que s’hagi omplert el nombre total de places no s’acceptarà cap més inscripció, passant a la llista d’espera les que vinguin posteriorment..

PAGAMENT DE REBUTS

 • Els pares o tutors legals dels infants inscrits a l’escola bressol hauran de cooperar per sufragar el cost de les places respectives mitjançant l’abonament de les quotes corresponents d’acord amb l’ordenança fiscal establerta..
 • El pagament dels preus públics es realitzarà mensualment mitjançant domiciliació bancària dels rebuts.
 • El pagament del dret de matrícula suposarà la reserva de plaça per tres anys. Aquest dret solament es paga el primer any d’assistència a l’escola bressol.
 • En cas de baixa durant el curs escolar l’import de la matrícula no serà retornat i per a l’accés de nou al centre s’haurà de liquidar novament l’import de la matrícula que en aquell moment correspongui. En cas de baixa temporal del centre es podrà reservar la plaça de l’alumne si s’abona la taxa mensual ordinària durant aquest període. Igualment per tenir dret a la reserva de plaça, en el cas d’incorporacions posteriors a l’inici del curs, els usuaris hauran de satisfer les quanties de les taxes mensuals meritades durant el període de reserva, així com la matrícula del curs.
 • El curs escolar de l’escola bressol s’inicia el setembre i finalitza el juliol i la quota esdevengarà per mesos sencers des de setembre a juny; el cost del mes de juliol està repercutit en la quota que mensualment i al llarg del curs l’usuari abona, i per tant durant aquest mes no es girarà cap quota a l’usuari per la seva assistència. No hi haurà possibilitat de reducció de la quota, per setmanes o dies, a conseqüència de la no assistència de l’alumne.
 • La manca del pagament d’una o més mensualitats, implicarà de forma automàtica, la pèrdua del dret d’assistència a l’escola per part de l’alumne.
 • S’estableix que abans de procedir a donar de baixa a un alumne, es notificarà per escrit als pares o tutors, els quals disposaran d’un termini de 10 dies per fer efectiu el pagament del deute a les oficines de l’Ajuntament, amb els càrrecs que legalment li pertoqui satisfer.
 • La baixa d’un nen/a s’haurà de comunicar a la direcció del centre i a la vegada s’haurà de fer per escrit a les oficines de l’Ajuntament abans del dia 20 del mes anterior. En cas contrari, l’Ajuntament no es fa responsable de l’emissió del nou rebut que el contribuent està obligat a pagar.
 • En cas que un alumne sigui recollit més tard de l’hora màxima indicada de forma reiterada pot ser penalitzat, previ informe de l’educadora amb 10,00€ a sumar a la quota mensual que es cobri en el proper rebut ( veure ordenança Ajuntament).

RECOLLIDA DELS NENS/ES

 • Els nens i nenes no podran ser recollits per persones desconegudes per l’educadora, a no ser que els pares ( o acompanyants habituals dels infants) hagin avisat amb antelació suficient a l’educadora, autoritzant a una determinada persona la recollida del nen/nena.
 • No es lliurarà cap nen/a de l’escola bressol a un nen de menys de 12 anys ( ni que sigui familiar), sense que la seva educadora hagi rebut dels pares o tutors l’autorització per escrit pertinent.

Es demana puntualitat a l’hora de recollida dels nens/es.

EL PERÍODE D’ADAPTACIÓ

El període d’entrada dels nens/es a l’escola bressol té unes característiques especials:

 • Els nens/es han d’acceptar la separació dels seus pares.
 • L’escola és un ambient fins ara desconegut per ells..
 • Els adults que troba a l’escola són nous.
 • Els materials són nous.
 • El ritme és diferent del que portaven fins ara.

Els pares també han d’acceptar la separació dels fills i l’aparició d’unes noves persones en el camp afectiu del seu fill/a.

Aquest període de temps representa un esforç per part de tothom.

L’entrada a l’escola es farà gradualment, els nens i nenes entraran en grups reduïts.

L’horari serà reduït a dues hores al matí i dues a la tarda, i s’anirà augmentant gradualment quan ja no plorin tant.

Els pares podran estar una estona a l’estança durant els primers dies i marxaran quan ells ho creguin convenient o a petició de les educadores.

NORMES D’HIGIENE I SALUT

 • Cal portar una fotocòpia del carnet de vacunes del nen/a al començar el curs. Si durant el curs s’actualitza se’n lliurarà una nova còpia.
 • Si l’Infant s’ha de prendre qualsevol tipus de medicació, s’ha de portar el paper del metge o bé s’haurà de signar una autorització a la mateixa escola.
 • Si el nen/a pateix una malaltia infecciosa no podrà assistir a l’escola mentre no tingui l’alta mèdica.
 • Si un nen té febre, s’avisarà de seguida als pares perquè el vinguin a buscar.
 • En cas d’urgència es portarà el nen/a al dispensari de St. Martí o si es creu convenient, se’l portarà a urgències a l’hospital comarcal de Vilafranca.
 • Quan un nen/a estigui malalt i no pugui assistir a l’escola, cal avisar al centre.
 • Quan hi hagi una malaltia que pugui incidir en la col·lectivitat, l’escola n’avisarà les famílies oportunament i viceversa.
 • Si l’escola ho creu convenient, podrà demanar als pares un certificat mèdic que especifiqui que el nen o nena no pateix cap malaltia infecciosa.
 • No s’acceptarà l’entrada de cap nen quan presenti:
  • Brutícia o manifesta manca d’higiene
  • Febre ( temperatura superior a 37ºC )
  • Diarrea líquida o amb sang
  • Estomatitis ( infeccions o nafres disseminades a la boca )
  • Erupcions i altres alteracions de la pell ( exceptuant si duen l’informe mèdic amb el diagnòstic i indicant que no són contagioses )
  • Conjuntivitis
  • Muguet blanc ( mal blanc )
  • Parasitosis intestinal ( cucs, làmbies )
  • Polls ( fins a la desaparició total de l’insecte i les llémenes )
  • Varicel·la ( fins a l’assecament total de les lesions )
  • Xarampió ( fins a 7 dies des de l’inici de l’erupció )

L’HORA DE DINAR

 • Es començarà el servei a partir de l’Octubre quan els nens/es estiguin adaptats, si els nens/es que venien el curs anterior estiguessin adaptats abans es podria estudiar la possibilitat d’avançar el dia d’inici.
 • El servei ens el facilita l’A.M.P.A de l’escola “ Jaume Balmes “ que també posa monitors de menjador per ajudar a les educadores de l’escola bressol.
 • Quan un nen es queda a dinar esporàdicament, cal avisar abans de les 10 del matí del mateix dia.
 • Quan un nen degui més d’un rebut del servei de menjador se’l donarà de baixa.

REUNIONS, ENTREVISTES

 • Es convocarà una reunió, al mes de juliol, per a explicar els objectius educatius i la programació general del centre.
 • En portar i/o recollir el nen, els pares, que han d’entrar a l’estança a deixar o recollir l’Infant,  podran bescanviar algunes impressions amb les educadores, amb la finalitat de tenir un contacte i així evitar que el nen visqui la família i l’escola com dos móns separats.
 • Els pares, responsables o tutors podran concertar amb antelació, entrevistes amb l’educadora corresponent.
 • Es poden fer dues entrevistes amb la família al llarg del curs ( una al principi i una a mig curs) tot i que poden ser-ne més en casos especials..

SORTIDES

Dins el Pla Anual es faran constar les sortides a realitzar que estiguin programades.

Els pares/mares dels infants han d’assabentar-se i signar l’autorització corresponent abans de cada sortida. Si els pares/mares no donen la seva autorització el nen/a no podrà realitzar dita activitat. Les sortides són una activitat més escolar, si el nen no hi assisteix no pot anar a l’escola ja que tot l’equip docent participa d’aquesta activitat.

Les sortides que es fan pel poble o l’entorn ja tenen una autorització general que s’ha de fer a principi de curs. Aquestes no implicaran cap avís previ.

 1. CANVIS EN EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

El present Reglament de Règim Intern és susceptible de perfeccionament o canvis.( curs 2008/09 ) ( curs 2012/13 )

"L'essencial és que l'infant descobreixi les coses per ell mateix. Tot el que obtingui a través de la seva pròpia experiència li proporcionarà un saber molt diferent d'aquell que aconsegueix quan se li donen les respostes "